STOPKA REDAKCYJNA

Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych realizowana jest w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) zgodnie z wytycznymi stosownych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są przez nas tylko, o ile są one potrzebne do ustanowienia, realizacji lub zakończenia czynności prawnej leżącej u podstaw zbierania danych bądź też o ile jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo.  Wszystkie inne zebrania danych odbywają się na zasadzie dobrowolności. Na formularzach jest to wyraźnie zaznaczone.

 

Wykorzystanie danych i ich dalsze przekazywanie

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach przewidzianych przy zbieraniu danych.

Przekazanie ich dalej stronom trzecim odbywa się tylko na podstawie ustawowych zobowiązań lub w ramach umów o świadczenie usług z podwykonawcami, które zawarliśmy ze stronami trzecimi w celu realizacji naszych celów biznesowych.

Do usunięcia lub zablokowania danych osobowych dochodzi, gdy tylko dane nie są już potrzebne do realizacji przewidzianych celów.

 

Bezpieczeństwo

Stosujemy wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą i/lub nadużyciem.

Wszyscy współpracownicy parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH), a także podwykonawcy, którym zleciliśmy wykonanie jakiegoś zlecenia, zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zgodnie z § 5 Federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG).

 

Prawo uzyskania informacji

Na podstawie pisemnego zapytania uzyskają Państwo nieodpłatną informację na temat Państwa danych osobowych zapisanych u nas, o ich pochodzeniu, celu i ich ewentualnych odbiorcach.

 

Formularz kontaktowy

W razie przesyłania nam zapytań w ramach formularza kontaktowego dane Państwa z formularza zapytaniowego wraz z podanymi tam Państwa danymi kontaktowymi są zapisywane u nas w celu realizacji zapytania oraz na wypadek, gdyby pojawiły się jeszcze jakieś związane z tym pytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

 

Log serwera 

Dostawca (provider) stron internetowych zbiera i zapisuje informacje automatycznie w tzw. logu serwera (server log files), które Państwa przeglądarka (browser) przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • rodzaj przeglądarki/wersja przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta łączącego się komputera
  • godzina żądania wysyłanego do serwera

Danych tych nie da się przyporządkować określonym osobom. Nie dokonuje się zestawienia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeżeli dowiemy się o istnieniu konkretnych punktów zaczepienia wskazujących na użytkowanie sprzeczne z prawem.

 

Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej 

Każde połączenie się użytkownika z naszą stroną internetową zapisywane jest w pliku protokołu providera. Obejmuje to następujące treści:

  • nazwa wywołanego zasobu sieci (URL strony odsyłającej)
  • data i godzina wywołania
  • rodzaj i wersja używanej przeglądarki
  • nazwa hosta oraz system operacyjny łączącego się komputera

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z technicznym administrowaniem.

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mailowe), odbywa się to – na tyle, na ile to możliwe – zawsze na zasadzie dobrowolności. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie są przekazywane dalej stronom trzecim.

Zwracamy uwagę na to, że proces przekazywania danych w Internecie (np. w ramach komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyrażamy wyraźny sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych – opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania stopki redakcyjnej – przez strony trzecie w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, o które nie prosiliśmy wyraźnie. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do kroków prawnych w razie nadsyłania niechcianych informacji reklamowych, np. w ramach e-maili ze spamem.

 

Prawa osób zainteresowanych

 

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od podmiotu przetwarzającego potwierdzenia tego, że dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w tym celu w dowolnej chwili zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub też do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

 

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do uzyskania w dowolnym momencie od podmiotu przetwarzającego nieodpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które zostały zapisane, a także kopii tej informacji. Ponadto organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo do następujących informacji:

 

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane albo zostaną jeszcze ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub w przypadku organizacji międzynarodowych

jeżeli to możliwe, planowany okres zapisywania danych osobowych albo, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

istnienie prawa do korekty lub usunięcia odnoszących się do niej danych osobowych albo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania

istnienie prawa do zgłoszenia zażalenia do organu nadzorczego

w razie zbierania danych osobowych u osoby, której to nie dotyczy: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 4 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), a także – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujących informacji o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stało, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do otrzymania informacji o stosownych gwarancjach w związku z tym przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do informacji, może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

 

c) Prawo do korekty

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się niezwłocznej korekty nieprawdziwych, odnoszących się do niej danych osobowych. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo – z uwzględnieniem celów przetwarzania – do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również na podstawie uzupełniającego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do korekty, może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

 

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od administratora, by odnoszące się do niej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile spełniony jest jeden z poniższych powodów, a także o ile przetwarzanie ich nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane do takich celów (lub zostały przetworzone w jakiś inny sposób), dla których nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a brakuje innej podstawy prawnej do przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, wnosi zgodnie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) sprzeciw wobec przetwarzania, a nie ma uzasadnionych powodów do przetwarzania, które miałyby pierwszeństwo, albo osoba, której dane dotyczą, wnosi zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych konieczne jest do spełnienia prawnego zobowiązania wynikającego z prawa unijnego albo prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).

O ile jeden z powyższych powodów jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce doprowadzić do usunięcia danych osobowych zapisanych w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH), może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry albo inny współpracownik zleci wtedy niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH), a nasze przedsiębiorstwo jest jako administrator zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) zobowiązane do usunięcia danych osobowych, wówczas Park Narodowy Dolina Dolnej Odry podejmie – z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów implementacji – stosowne działania, również natury technicznej, aby powiadomić inne podmioty przetwarzające, które przetwarzają ujawnione dane osobowe, o tym, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych podmiotów przetwarzających usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych bądź kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie ich nie jest konieczne. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry lub inny współpracownik zleci w danym przypadku wykonanie niezbędnych czynności.

 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli został spełniony jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawdziwości danych osobowych, a mianowicie na okres pozwalający administratorowi na zweryfikowanie prawdziwości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i domaga się zamiast tego ograniczenia użytkowania danych osobowych.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich jednak do dochodzenia, realizacji lub obrony swoich roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) i jeszcze nie wiadomo, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

O ile jeden z powyższych warunków został spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chciałaby się domagać ograniczenia danych osobowych zapisanych w Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH), może zwrócić się w tym celu w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry albo inny współpracownik zleci wtedy ograniczenie przetwarzania danych.

 

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do domagania się otrzymania odnoszących się do niej danych osobowych, które zostały udostępnione administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora, któremu zostały udostępnione dane osobowe, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie dokonuje się za pomocą zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na realizację zadania leżącego w publicznym interesie lub wykonywanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma w ramach korzystania ze swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) prawo do uzyskania tego, by dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne z technicznego punktu widzenia oraz o ile nie ogranicza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zwrócić się do ustanowionego przez Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych albo innego współpracownika.

 

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do wniesienia w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które dokonuje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). Dotyczy to także profilowania opierającego się na tych postanowieniach.

W razie wniesienia sprzeciwu Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) nie przetwarza już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie przekonujących godnych ochrony przyczyn przetwarzania danych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, albo też przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiego rodzaju marketingu. Dotyczy to też profilowania, o ile wiąże się ono z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, do Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Park Narodowy Dolina Dolnej Odry nie będzie przetwarzał ich do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji do wniesienia sprzeciwu wobec dotyczącego jej przetwarzania danych osobowych dokonywanego w Parku Narodowym Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) w celach badawczych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), chyba że takie przetwarzanie konieczne jest do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

W celu realizacji prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) lub do innego współpracownika. Osoba, której dane dotyczą, ma poza tym prawo w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, realizować swoje prawo do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w przypadku których wykorzystywane są techniczne specyfikacje.

 

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnym przypadku łącznie z profilowaniem

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, łącznie z profilowaniem, i która wywołuje wobec niej skutki prawne lub też w inny sposób ją znacząco ogranicza, o ile decyzja ta (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) ze względów na przepisy prawne Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator, nie jest ona dopuszczalna, a przepisy te zawierają stosowne środki służące obronie praw i wolności oraz uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie jest ona podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja ta (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) podejmowana jest ona za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wówczas Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH) wdraża stosowne działania w celu obrony praw i wolności oraz uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do czego zalicza się przynajmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do przedstawienia własnego stanowiska oraz do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw odnośnie zautomatyzowanych decyzji, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony praw osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

 

i) Prawo do odwołania zgody w sprawie ochrony danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez organ wydający europejskie dyrektywy i rozporządzenia do odwołania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić swojego prawa do odwołania zgody, może w tym celu zwrócić się w dowolnym momencie do naszego pełnomocnika ds. ochrony praw osobowych lub do innego współpracownika podmiotu przetwarzającego.

Ustawowe lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępniania danych osobowych; ewentualne skutki nieudostępnienia

Zwracamy uwagę na to, iż udostępnianie danych osobowych jest po części określone ustawowo (np. przepisy podatkowe) albo może wynikać też z umownych regulacji (np. informacje dotyczące strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy może być konieczne udostępnienie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed udostępnieniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, odnosząc się przy tym do konkretnego przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest określone prawnie czy umownie lub czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie skutki miałoby ich nieudostępnienie.

 

 

Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych na potrzeby Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na ewidencjonowanie, opracowywanie oraz użytkowanie danych zbieranych w sposób zautomatyzowany przez Google Inc., jego przedstawicieli oraz strony trzecie. Warunki użytkowania Google Maps znaleźć można pod „Warunki użytkowania Google Maps”.